งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับของเล่น

            งานวิจัยที่เกี่ยวกับของเล่นมีมากมาย แต่ในที่นี้ได้เลือกเฉพาะที่ครูปอนด์คิดว่าน่าสนใจ และน่าจะนำไปประยุกต์ใช้ได้ โดยสามารถเข้าไปดูได้ที่ Thailis นะครับ

ชื่อเรือง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนตามหลักการเรียนเพื่อรอบรู้โดยใช้ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
ผู้สร้างผลงาน รสริน พันธุ

ชื่อเรือง การใช้ของเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้สร้างผลงาน  อรวรรณ เตชะโสด

ชื่อเรือง การพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยของเล่นและเกมทางวิทยาศาสตร์
ผู้สร้างผลงาน พรเพ็ญ หลักคำ

ชื่อเรือง ผลของการเล่นของเล่นและเกมทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กระดับประถมศึกษา
ผู้สร้างผลงาน เพ็ญศรี เบ้าทอง

ชื่อเรือง  การพัฒนากิจกรรมของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ประกอบการสอนวิชาของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์หลากหลายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้สร้างผลงาน อรุณี คูณสมบัติ

ชื่อเรือง การเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์หลากหลายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนด้วยการเล่นเกมทางวิทยาศาสตร์ กับการสอนตามแนวการสอนของ สสวท.
ผู้สร้างผลงาน  เฉลียว ผดุงวงศ์

ชื่อเรือง ของเล่น : ความงามแห่งวัยเยาว์
ผู้สร้างผลงาน  พิชญ์ แตงพันธ์

ชื่อเรือง การศึกษา รูปแบบการเล่น และชนิดของของเล่น ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ในเขตอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ผู้สร้างผลงาน  บัญชา ทองเครือ

ชื่อเรือง ผลการใช้สื่อของเล่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ จังหวัดสระแก้ว
ผู้สร้างผลงาน ประกันเล็ก โพธิชัย

ชื่อเรือง พฤติกรรมการเลือกซื้อของเล่นของกลุ่มวัยรุ่น
ผู้สร้างผลงาน เกษมชนม์ ณ ถลาง

ชื่อเรือง พิพิธภัณฑ์ของเล่น
ผู้สร้างผลงาน  พาชื่น ติวานนท์

ชื่อเรือง  ห้องสมุดของเล่น
ผู้สร้างผลงาน พาชื่น ติวานนท์

ชื่อเรือง ห้องสมุดของเล่น
ผู้สร้างผลงาน  พิกุล ประเสริฐศรี

ชื่อเรือง การพัฒนาชุดการสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องของเล่นของใช้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5E (Inquiry Cycle) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้สร้างผลงาน ภาวนา เรียมริมมะดัน

ชื่อเรือง การประมวลองค์ความรู้ในทางวิทยาศาสตร์จากของเล่นพื้นบ้านในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
ผู้สร้างผลงาน  วีระพงษ์ แสง-ชูโต และคณะ

ชื่อเรือง ของเล่นพื้นบ้านเด็กอีสาน : การประยุกต์และพัฒนาให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย
ผู้สร้างผลงาน  ศาสตรา เหล่าอรรคะ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s