ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์

รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (ของเล่นพื้นบ้านเชิงวิทยาศาสตร์)

ผลการเรียนรู้
1.มีความรัก ความสนใจและสนุกสนานกับการเรียนวิทยาศาสตร์กับของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
2.เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างชิ้นงานตามความสนใจ
3.เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบ จากอุปกรณ์สำเร็จรูป หรือดัดแปลง และหรือคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ทดลองสร้าง ประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ
4.สืบค้น ด้วยตนเอง ที่แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ในการสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ เครื่องมือและวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้องเชื่อถือได้
5.มีทักษะในการ สื่อสารความคิด องค์ความรู้ โดยการพูด เขียน จัดแสดงผลงานด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเป็นระบบ
6.พัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะ ความรับผิดชอบ ความเพียรพยายาม ความมีระเบียบและรอบคอบ ความมีเหตุผล ความมีใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถในการทำงานกลุ่มได้อย่างมีความสุข และมีเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์

เกณฑ์การวัดและประเมินผล (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

– คะแนนระหว่างภาค 70 คะแนน แบ่งเป็น

  • – คะแนนสอบกลางภาคเรียน                 30 คะแนน
  • – คะแนนบันทึกการเรียนรู้                      10 คะแนน
  • – คะแนนผลงานและสิ่งประดิษฐ์            20 คะแนน
  • – คะแนนจิตพิสัย/จิตวิทยาศาสตร์         10 คะแนน

– คะแนนสอบปลายภาคเรียน  30 คะแนน


หัวข้อการประดิษฐ์

   – โมบาย

  – เรือพลังยาง

  – รถพลังยาง

Advertisements

6 comments on “ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s