ของไหล (Fluid)


สาระความรู้


ภาพจาก http://www.sahavicha.com

สสารต่างๆในโลกนี้ตามสภาวะที่เป็นปกติจะมี 3 สถานะ ได้แก่ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส

 • ของแข็ง (Solid) จะมีรูปร่างและปริมาตรคงตัว ถ้าถูกแรงอัดไม่มากนัก และมีอุณหภูมิค่าหนึ่ง (ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ ดินน้ำมัน หากเราไปตากแดด หรือบีบมันก็จะมีการเปลี่ยนรูปร่างไปได้)
 • ของเหลว (Liquid) จะมีปริมาตรคงตัว และมีรูปทรงตามภาชนะที่บรรจุ ปริมาตรจะลดลงเล็กน้อยเมื่อถูกแรงอัด
 • แก๊ส (Gas) มีรูปร่างและปริมาตรไม่คงตัว ปริมาตรของแก๊สขึ้นกับภาชนะที่บรรจุ หากอุณหภูมิหรือความดันเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยก็ทำให้ปริมาตรของแก๊สเปลี่ยนแปลงได้แล้ว

          เนื่องจากสมบุติความไม่คงตัวของรูปร่าง และความสามารถในการไหลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งของของเหลวและแก๊ส เราจึงเรียกรวม 2 สิ่งนี้ว่า ของไหล โดยในเรื่องของไหล นักเรียนต้องรูเกี่ยวกับสมบัติต่างๆของของไหลดังต่อไปนี้ (คลิกที่ข้อความเพื่อเข้าสู่เนื้อหา)
                            1. ความหนาแน่น
                            2. ความดัน
                            3. ความตึงผิว
                            4. ความหนืด

         นอกจากนี้ยังต้องรู้เกี่ยวกับกฏและทฤษฎีทางฟิสิกส์ต่างๆต่อไปนี้
                            1. กฏของพาสคัลและเครื่องอัดไฮดรอลิก
                            2. แรงลอยตัวและหลักของอาร์คิมีดีส
                            3. พลศาสตร์ของไหล
                            4, สมการความต่อเนื่อง
                            5. สมการของแบร์นูลลี


แบบทดสอบทักษะกระบวนการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ ของไหล


ภาระงานประจำหน่วยการเรียนรู้ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)


 • สถานการณ์ เนื่องด้วยประเทศไทยมีความจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ด้านวิศวกรรมในการบริหารจัดการน้ำ อุตุนิยมวิทยา และการบิน เพื่อการรับมือพิบัติภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 • ภารกิจที่มอบหมาย ให้นักเรียนจับกลุ่มกันไม่เกิน 6 คน ช่วยกันพัฒนา ออกแบบ สร้างผลงานในหัวข้อต่อไปนี้ (เลือก 1 งานเท่านั้น
  – สร้างแบบจำลองเรือที่สามารถบรรทุกของหนัก 1 กิโลกรัม โดยทำตัวเรือจากโฟม ฟอยด์ ดินน้ำมัน หรือวัสดุอื่นใดก็ได้โดยให้น้ำหนักของเรือไม่เกิน 300 กรัม (บรรทุกถุงทราย 2 ถุง)
  – สร้างเครื่องอัดหรือเครื่องยกไฮดรอลิกที่สามารถยกของหนักได้ 10 เท่า
  – สร้างพนังกั้นน้ำที่สามารถรับแรงน้ำที่ไหลจากที่สูง 30 เซนติเมตร ปริมาตร 2 ลิตร โดยจำกัดน้ำหนักของพนังไม่เกิน 1 กิโลกรัม และไม่มีการยึดพนังกั้นน้ำไว้กับพื้น (ต้องยกพนังพ้นพื้นได้)
  – สร้างเครื่องร่อนที่บินได้นานกว่า 1 นาที
  ต้องส่งผลงานที่สำเร็จภายใน 2 สัปดาห์หลังสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้นี้
 • เกณฑ์การวัดประเมินผลงาน จะพิจารณาตามประเด็นต่อไปนี้
  – ความสำเร็จ
  = ผลงานใช้งานได้ และทำงานสำเร็จ ได้แต้ม 4
  = ผลงานใช้งานได้ แต่ทำงานไม่สำเร็จ  ได้แต้ม 3
  = ผลงานใช้งานไม่ได้ แต่ฟลุ๊คทำงานสำเร็จ ได้แต้ม 2
  = ผลงานใช้งานไม่ได้ และทำงานไม่สำเร็จ ได้แต้ม 1
  – ความถูกต้อง
  = ทำผลงานถูกต้องตามเงื่อนไข ได้แต้ม 4
  = ทำผลงานไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขไม่เกิน 20 % (เช่น น้ำหนักเกิน) ได้แต้ม 3
  = ทำผลงานไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขไม่เกิน 40% ได้แต้ม 2
  = ทำผลงานไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขเกิน 40% ได้แต้ม 1
  – ตรงต่อเวลา
  = ส่งงานตามกำหนด ได้แต้ม 4
  = ส่งงานล่าช้ากว่ากำหนด 1 วัน ได้แต้ม 3
  = ส่งงานล่าช้ากว่ากำหนด 3 วัน ได้แต้ม 2
  = ส่งงานล่าช้ากว่ากำหนดเกิน 3 วัน ได้แต้ม 1
  การพิจารณาคะแนนจะคำนวนจากแต้มที่ได้โดย
  – ได้แต้มระหว่าง 9-12 จะได้คะแนนเต็ม 20 คะแนน
  – ได้แต้มระหว่าง 6-8 จะได้คะแนน 15 คะแนน
  – ได้แต้มระหว่าง 3-5 จะได้คะแนน 10 คะแนน
  – ได้แต้มต่ำกว่า 3 ไม่ได้รับคะแนน และเตรียมรับผลการเรียนเป็น ร จนกว่าจะแก้ไขผลงานจนเสร็จ
 • แหล่งข้อมูลอ้างอิง นักเรียนสามารถศึกษาจากบทเรียนข้างต้น โดยครูจะแอบแทรกเข้าไปในเนื้อหาต่างๆ
 • บทสรุป ในการทำงานทั้งหลาย ต้องมุ่งหวังประโญชน์ให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การที่นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นั้น จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ควยามสามารถที่มีในตนเอง และเป็นเครื่องยืนยันว่าตนเองสามารถนำความรู้ไปใช้ได้
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s