ฟิสิกส์3

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา ฟิสิกส์ 3 (Physics III )
รหัสวิชา ว30203 (Sci.30203)
เวลา 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง/สัปดาห์

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา วิเคราะห์ แสงและสมบัติของแสง ทัศนอุปกรณ์ การกระจายแสง ความสว่าง ความเข้ม สี ตาและการมองเห็น โพลาไรซ์ของแสง กฎของบอยล์ ชาร์ล และเกย์-ลุสแซก กฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส การถ่ายโอนพลังงานความร้อน กฎของอุณหพลศาสตร์ สมดุลความร้อน สภาพยืดหยุ่น ความเค้น ความเครียด มอดูลัสของความยืดหยุ่น สมบัติของของไหล ความหนาแน่น ความตึงผิว ความหนืด หลักของอาร์คีมีดีส กฎของปาสคาล สมการของแบร์นูลลี โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล อภิปรายและการทดลองเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม


ผลการเรียนรู้
1. ทดลอง อธิบายและคำนวณเกี่ยวกับการสะท้อนของแสง
2. ทดลองวิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับการหักเหของแสง
3. ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับการหักเหของแสงซึ่งนำไปหาตำแหน่งและขนาดของภาพที่เกิดจากเลนส์โดยการเขียนภาพและคำนวณ
4. อธิบายเกี่ยวกับสมบัติการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง
5. ทดลอง อธิบายเกี่ยวกับแสงโพลาไรซ์และแสงไม่โพลาไรซ์
6. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับความเข้มแสง การกระจายแสง ความสว่างและการมองเห็นของมนุษย์
7. สำรวจ ตรวจสอบเกี่ยวกับพลังงานความร้อนและอุณหภูมิ ความจุความร้อนจำเพาะ ความจุความร้อนแฝงจำเพาะและผลของความร้อนที่ทำให้สารเปลี่ยนอุณหภูมิหรือเปลี่ยนสถานะหรือขยายตัว
8. สำรวจ ตรวจสอบและอภิปรายทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ซึ่งทำให้เข้าใจสมบัติของแก๊ส การเปลี่ยนสถานะของสารและการถ่ายโอนความร้อน
9. ทดลองเกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อนและสมดุลความร้อน
10. สำรวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับกฎของบอยล์ ชาร์ล เกย์-ลุสแซก และกฎของแก๊สพร้อมทั้งคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้อง
11. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับกฎข้อที่ 1 ของอุณหพลศาสตร์
12. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับเครื่องยนต์ความร้อน หลักการของตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ
13. ทดลองและสำรวจตรวจสอบสภาพยืดหยุ่นของของแข็ง ความเค้นและความเครียดของวัตถุ ค่ามอดูลัสของความยืดหยุ่น พร้อมทั้งคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้อง
14. ศึกษาสำรวจตรวจสอบและอภิปรายสมบัติทั่วไปของของไหล ได้แก่ ความหนาแน่น ความดัน ความตึงผิว ความหนืด แรงพยุงของของเหลวที่มีต่อการจมการลอยของวัตถุ หลักการของอาร์คีมีดีส กฎของปาสคาล กฎของสโตก เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในของเหลวที่มีความหนืด
15. สำรวจตรวจสอบและอภิปรายสมการของแบร์นูลลี


เนื้อหา/สาระ/ความรู้ ประจำหน่วย (คลิกที่ข้อความ)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s