เครื่องกลและเครื่องมือ

รหัสวิชา  ว 20204
รายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (เครื่องกลและเครื่องมือ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จำนวนหน่วยกิต 1.0  เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน


คำอธิบายรายวิชา


        ศึกษาวิเคราะห์ หลักการสะท้อนแสง การหักเหของแสงจากเครื่องทัศนูปกรณ์บางชนิด หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด ดัดแปลง ประดิษฐ์ทัศนูปกรณ์หรืออุปกรณ์ใหม่บางชนิด โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม


ผลการเรียนรู้


           1. สำรวจตรวจสอบและอธิบายหลักการทำงานของทัศนูปกรณ์ เช่น แว่นตา แว่นขยาย กล้องโทรทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์ กล้องถ่ายรูปและเครื่องฉายภาพนิ่ง
           2. สำรวจตรวจสอบและอธิบายเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่นหลอดไฟฟ้า เตารีด เตาไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า พัดลม ลำโพงเสียง ไมโครโฟน และหม้อแปลง
           3. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และทดลองประดิษฐ์ทัศนูปกรณ์บางชนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม


เนื้อหา/สาระการเรียนรู้


           ในการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (เครื่องกลและเครื่องมือ) นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆดังต่อไปนี้ (คลิกที่ข้อความด้านล่างเพื่อเข้าสู่เนื้อหา)
            แสงและทัศนูปกรณ์
                    หลักการพื้นฐานเรื่องแสง
                    หลักการทำงานของทัศนูปกรณ์
                    การประดิษฐ์ทัศนูปกรณ์บางชนิด
            เครื่องใช้ไฟฟ้า
                    หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า
                    การสร้างของเล่นและเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างตามแบบที่กำหนด
                    การดัดแปลงหรือประดิษฐ์อุปกรณ์ใหม่


การวัดและประเมินผลการเรียน


      ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (เครื่องกลและเครื่องมือ) จะพิจารณาสัดส่วนคะแนนดังต่อไปนี้
                      คะแนนระหว่างภาค (คะแนนเต็ม 70 คะแนน) แบ่งเป็น
                                  คะแนนเก็บก่อนกลางภาค
                                        คะแนนบันทึกการเรียนรู้/ใบงาน        5 คะแนน
                                         คะแนนผลงาน/สิ่งประดิษฐ์                5 คะแนน
                                         คะแนนสอบประจำหน่วยการเรียนรู้    10 คะแนน
                                  คะแนนสอบกลางภาค                                30 คะแนน
                                  คะแนนเก็บหลังกลางภาค
                                          คะแนนบันทึกการเรียนรู้/ใบงาน        5 คะแนน
                                          คะแนนผลงาน/สิ่งประดิษฐ์                5 คะแนน
                                          คะแนนสอบประจำหน่วยการเรียนรู้    10 คะแนน
                                  คะแนนสอบปลายภาค                                30 คะแนน
                      การให้ระดับผลการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (เครื่องกลและเครื่องมือ) มีรายละเอียดดังนี้
                                 4    หมายถึงผลการเรียนอยู่ในระดับ    ดีเยี่ยม
                                 3.5    หมายถึงผลการเรียนอยู่ในระดับ    ดีมาก
                                 3    หมายถึงผลการเรียนอยู่ในระดับ    ดี
                                 2.5    หมายถึงผลการเรียนอยู่ในระดับ    ค่อนข้างดี
                                 2    หมายถึงผลการเรียนอยู่ในระดับ    ปานกลาง
                                 1.5    หมายถึงผลการเรียนอยู่ในระดับ    พอใช้
                                 1    หมายถึงผลการเรียนอยู่ในระดับ    ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ
                                 0    หมายถึงผลการเรียนอยู่ในระดับ    ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ
                                 ร    หมายถึง รอผลคะแนน (อาจเกิดจากการขาดสอบหรือขาดส่งงาน
                                 มส    หมายถึง หมดสิทธิ์สอบ (เนื่องจากเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 หรือต่ำกว่า 32 ชั่วโมง)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s