ความเป็นสหวิทยาการของนาโนเทคโนโลยี

        สหวิทยาการของนาโนเทคโนโลยี คือ การประมวลองค์ความรู้แขนงต่างๆ ร่วมกันเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งหากจะแบ่งแขนงวิชาในการศึกษาวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยี อาจแบ่งได้เป็น 3 สาขาวิชาที่สำคัญ ได้แก่ นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนอิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุนาโน

นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ (ฺBionanotechnology)

  • การ encapsulation เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์และเวชสำอางค์โดยใช้ liposome

.

นาโนอิเล็กทรอนิกส์ (Nanoeletronics)

  • MEMs (Micro Electro-Mechanical Systems)
  • OLED technology
  • Nokia morph concept

.

วัสดุนาโน (Nanomaterials)

  • การสังเคราะห์ Ferrofluid : Fe3O4
  • การสังเคราะห์ทองคำนาโน
  • การสังเคราะห์เงินนาโน
  • การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของ CdSe

.

ข้อมูลเพิ่มเติม

         วิทยาศาสตร์นาโน (Nanoscience) เป็นศาสตร์แห่งการศึกษาเพื่อความเข้าใจพฤติกรรม ปรากฏการณ์และความเป็นอยู่ของระบบ ที่มีขนาดเล็กมาก  ประมาณ 10 ยกกำลัง -9  เมตร (1 ใน 1,000,000,000 เมตร) หรือที่เรียกว่า  1  นาโนเมตร เทคโนโลยีนาโน เป็นการนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นาโน มาพัฒนาเป็นความสามารถเพื่อจัดการ และผลิตสิ่งต่างๆ ขึ้นมาด้วยการจัดเรียงอะตอม แต่ละตัวเข้าด้วยกัน  ทำให้เกิดโลกพิศวงของวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน
          นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) นับว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจ  และเคลื่อนเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันมากขึ้นทุกขณะ  เนื่องจากปัจจุบันมีการศึกษาค้นคว้า  การต่อยอดเทคโนโลยีและวิชาการที่เกี่ยวข้อง  ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวัสดุให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์  รวมทั้งการสร้างเครื่องมือและปรับปรุงกระบวนการผลิต  เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงมาใช้ทดแทน  หรือนำไปแก้ไขปัญหาต่างๆ ในหลายแขนงได้อย่างน่าอัศจรรย์ 

          จึงกล่าวได้ว่านาโนเทคโนโลยีเป็นสหวิทยาการของเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์จากการวิจัยและพัฒนาที่มีความ ก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดในปัจจุบัน  (ที่มา: Office of Science & Technology, Brussels)  การพัฒนาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโนในหลายสาขาพร้อมๆ กัน  เป็นการเสริมศักยภาพซึ่งกันและกัน  และได้มีการนำมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ  การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด  ซึ่งขณะนี้ได้มีการพัฒนาวัสดุนาโนที่ลดต้นทุนในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์  รวมทั้งยังมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวนำยิ่งยวด  ตัวเก็บและจ่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ในการทำน้ำสะอาด  เทคโนโลยีนาโนก็มีโอกาสที่จะพัฒนาการกลั่นน้ำราคาถูก ระบบกรองน้ำที่เหมาะสม  ทางด้านการแพทย์ เทคโนโลยีนาโนได้มีการนำไปใช้ในการวินิจฉัยและรักษาโรค  สำหรับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  จะมีการพัฒนาตัวรับสัญญาณระดับนาโนที่มีความไวในการรับสัญญาณสูง  เช่น  การประยุกต์ใช้งานไบโอเซนเซอร์ในด้านต่างๆและในอนาคตเสมือนว่าจะไม่มีของ เสียเคมีตกค้างในระบบการผลิตเคมีภัณฑ์นาโน  เนื่องจากระบบนาโนมีความถูกต้องถึงระดับโมเลกุล  การใช้เทคโนโลยีนาโนสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะช่วยในการพัฒนา ระบบที่มีความสามารถสูงและจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการใช้งานลดลงด้วย  ทางด้านอวกาศ เทคโนโลยีนาโนสามารถนำไปพัฒนาวัสดุที่ใช้ทำโครงสร้างยานอวกาศ  เชื้อเพลิงยานอวกาศ รวมถึงชุดอวกาศที่มีประสิทธิภาพมากกว่าปัจจุบัน  นอกจากนี้  ยังมีการผลิตแหล่งกำเนิดประจุไฟฟ้าลบที่มีการกระจายของพลังงานต่ำมาก  ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอีกมาก มาย   ตลอดจนการพัฒนามาตรวิทยาในระดับนาโนเพื่อการวัดที่มีความถูกต้องและเที่ยง ตรงอีกด้วย
           แม้ว่าเทคโนโลยีนาโนจะมีคุณอนันต์  แต่นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายต่างก็มีความเชื่อว่าจะมีโทษมหันต์ด้วยเช่นกัน  หากผู้ที่ทำงานซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเหล่านั้นสัมผัสกับวัสดุนาโน โดยตรงและปราศจากความระมัดระวัง  เนื่องจากอนุภาคที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนี้มีขนาดเล็กกว่าเซลส์มาก  จึงมีโอกาสที่จะซึมเข้าสู่ร่างกายของผู้ที่สัมผัสโดยไม่รู้ตัว  จากบทความของ  ดร.สุพิณ แสงสุข  (http://www.chemtrack.org  ,2550) กล่าวไว้ว่าประเทศไทยมีความตื่นตัวในแง่ของโทษภัยของนาโนเทคโนโลยียังมีอยู่ น้อยมาก  เห็นได้จากการวิจัย  หลักสูตรการเรียนการสอนด้านนาโนเทคโนโลยีในระดับมหาวิทยาลัย  หรือสินค้าซึ่งใช้คำว่านาโนที่เพิ่มขึ้นมาก  ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงของประเทศไทยเป็นอย่างมาก  ที่ทั้งงานวิจัยและการใช้ผลิตภัณฑ์จากนาโนเทคโนโลยีเกิดการแพร่กระจายเป็น อย่างมากในวงกว้างโดยไม่มีมาตรการในการควบคุมด้านความปลอดภัยให้กับผู้ที่ เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนิสิต  นักศึกษา  นักวิจัย  คนงานในโรงงาน หรือแม้แต่ผู้บริโภค และที่ยิ่งไปกว่านั้นคือการแพร่กระจายสู่อากาศ แหล่งดิน และแหล่งน้ำสาธารณะ  ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียที่ตามมาอีกมากมายคือการปนเปื้อนของอนุภาคนาโนในสิ่ง แวดล้อม ผลที่ตามคือ  การกระทบต่อระบบนิเวศน์ของสิ่งมีชีวิตโดยรวม เช่น  การปนเปื้อนของอนุภาคนาโนในแหล่งน้ำจะทำให้การผลิตน้ำเพื่อการบริโภคเป็นไป ได้ยากขึ้น  เนื่อง จากระบบปัจจุบันยังไม่รองรับกับการปนเปื้อนจากอนุภาคที่มีขนาดเล็ก อย่างอนุภาคนาโน หรืออาจเกิดการปนเปื้อนของอนุภาคนาโนในผลิตผลทางการเกษตร  เนื่องจากพืชดูดน้ำที่มีอนุภาคนาโนไปเลี้ยงลำต้นและใบ   หากเป็นเช่นนี้สินค้าเกษตรซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของไทยไม่ว่าจะเป็นข้าว หรือ ผลไม้อาจขายไม่ได้ถ้าสินค้าเหล่านี้มีการปนเปื้อนจากอนุภาคนาโน
          ดังนั้น  จึงถึงเวลาแล้วที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  สถาบันทางการศึกษาที่ต้องหาแนวทางและการสร้างความตระหนักทางด้านนาโน เทคโนโลยีที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและไม่ ก่อให้เกิดผลเสียตามมา 

แหล่งข้อมูล

[1] http://www.sahavicha.com/?name=article&file=readarticle&id=2237

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s