นักสำรวจแห่งท้องทุ่ง ปี 2554

โครงการนักสำรวจแห่งท้องทุ่ง ปีที่ 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์์

ชื่อโครงการ: รอบตัวรั้วโรงเรียน

ประเด็นที่ศึกษา: การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ทั้งด้านพืช สัตว์ และความหลากหลายของระบบนิเวศที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต (Biodiversity Study Project)

ภาพรวมของประเด็นที่ศึกษา: ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และรูปแบบของการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่อาศัยในเขตชุมชนเมือง ในบริเวณโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์และบริเวณโดยรอบรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร

แผนกิจกรรมที่จะดำเนินการ 4 ขั้นตอน
ขั้น 1) การค้นหา : กำหนดพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งเป็นบริเวณของโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ และชุมชนโดยรอบ ที่มีการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามโดยการปลูกต้นไม้และจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตบางชนิดให้สามารถปรับตัวอยู่ได้ และบางบริเวณที่เป็นระบบนิเวศแบบป่าละเมาะ (1 สัปดาห์)
ขั้น 2) การสำรวจ : แบ่งกลุ่มสำรวจพื้นที่เป้าหมาย ในบริเวณโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ (4 สัปดาห์) และชุมชนโดยรอบ (6 สัปดาห์)
ขั้น 3) การอนุรักษ์ : รณรงค์ให้ชุมชนเห็นคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความสำคัญของการปลูกต้นไม้ และสิ่งแวดล้อม การเคาะประตูบ้านเพื่อสอบถามและชี้แจงแนวทางในการป้องกันลูกน้ำยุงลาย และการรักษาคุณภาพน้ำ (3 สัปดาห์)
ขั้น 4) การเผยแพร่ : จัดทำแผนผังการสำรวจและการพบสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจและนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของโรงเรียน (หลังจากสำรวจในโรงเรียนแล้ว) และเผยแพร่กิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนหรือ Facebook (2 สัปดาห์)

สมาชิกผู้ดำเนินกิจกรรม
1. เด็กหญิืงณัชชา  สินปรุ
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อ่อนวิมล
3. เด็กหญิงวาศิณีย์  เรืองดิษฐ
4. เด็กหญิงลัมณียา  เพ็ชรช้าง
5. เด็กหญิงพรชนก  สังขรัตน์

ภาพ BigBook สรุปโครงการ

This slideshow requires JavaScript.

รายละเอียดแต่ละหน้า (อาจจะนานสักหน่อย)

กลุ่มนักสำรวจอนุราช

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s