หน่วยวิจัยธรณีฟิสิกส์

หน่วยวิจัยธรณีฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง น่าสนใจครับ ในเมืองซะด้วย น่าเรียน

Advertisements

หน่วยวิจัยฟิสิกส์ทดลอง

หน่วยวิจัยฟิสิกส์ทดลอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

หน่วยวิจัยฟิสิกส์ทดลองจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2545 เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านพลาสมาเทคโนโลยี, เสียง, วัสดุแม่เหล็ก และีฟิสิกส์ประยุกต์ ตลอดเวลาที่ผ่านมา หน่วยวิจัยได้สร้างผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์จนถึงระดับบัณฑิตศึกษา หน่วยวิจัยมีห้องปฏิบัติการหลัก อยู่ที่ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (B5) และห้องวิจัยเครื่องกำเนิดโอโซนที่อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 (B2)

งานวิจัยด้านแม่เหล็ก เน้นศึกษาปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าของวัสดุในสนามแม่เหล็ก ได้แก่ ปรากฏการณ์ Giant Magnetoresistance (GMR) และ Magnotoimpedance (MI) ผลการวิจัยจะนำไปสู่การประยุกต์เป็นเซนเซอร์

– งานวิจัยด้านเสียง ได้แก่ ศึกษาปรากฏการณ์ Sonoluminescene, ศึกษา Shock waveในของเหลว เป็นต้น

– งานวิจัยด้านพลาสมาเทคโนโลยี มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาแหล่งกำเนิดพลาสมาด้วยคลื่นไมโครเวฟและพลาสมาที่ความดันบรรยากาศเพื่อทดแทนแหล่งกำเนิดพลาสมาที่ความดันต่ำ ในการประยุกต์ใช้งานทางด้านsolar cell, hard coating, surface modification และ ozonizer

– งานวิจัยฟิสิกส์ประยุกต์ เช่น การพัฒนาเครื่องกำเนิดโอโซนสำหรับการเกษตรและอุตสาหกรรม, การอบแห้งผลิตภัณฑ์เกษตรด้วยคลื่นไมโครเวฟ, การพัฒนาระบบเซนเซอร์สำหรับงานสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม (เช่นนากุ้งและมังคุด)

หน่วยวิจัยนาโนศึกษา

หน่วยวิจัยนาโนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

 

วัตถุประสงค์ของหน่วยวิจัยฯ

1. เพื่อวิจัยและพัฒนางานทางด้านนาโนวิทยาและนาโนศึกษา
2. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้และความสนใจทางด้านนาโนวิทยาและนาโนศึกษา
3. เพื่อสร้างเครือข่ายทางนาโนวิทยากับสถาบันการศึกษา

ThEP Center

ThEP Center : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

อยากดูอะไรเทพๆ ที่เป็นไทยๆ ก็เข้าไปดูกันนะครับ